ОБЩИ УСЛОВИЯ НА  “АДВЕНЧЪР ФАСИЛИТИ КОНСЕПТС ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА

I. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следните значения:

 • „Доставчик“ –  “Адвенчър Фасилити Консептс енд Мениджмънт” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202387264, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111В, еmail: info@funtopia.eu;
 • „Електронен магазин“  УолтопияКлаймингЦентър.еу, администриран от Доставчика, достъпен на Интернет адрес www.walltopiaclimbingcenter.eu, посредством който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги;
 • Уебсайт“ – Интернет страницата, администрирана от Доставчика и достъпна на адрес www.walltopiaclimbingcenter.eu;
 • „Катерачен център“ или „Центъра“ – оперираният от Доставчика катерачен център, находящ се в бизнес сграда Колайдър Активити Център на адрес гр. София, бул. Цариградско шосе № 111В;
 • “Потребител” или “Вие“ – всяко лице, което осъществява достъп до или ползва Уебсайта, включително Електронния магазин, и включва Регистриран потребител;
 • „Регистриран потребител“ – Потребител, който е регистрирал Потребителски профил на Уебсайта;
 • “Потребителски профил” – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на Електронния магазин уникален профил на съответния Регистриран потребител, достъпен чрез въвеждане на потребителско име (имейл) и парола;
 • “Поръчка” – всяка отделна заявка за закупуване на Услуги, отправена от Потребител към Доставчика чрез Електронния магазин или на място в Катерачния център;
 • „Услуги“ – предлаганите в Катерачния център услуги, подробното описание на които е достъпно на www.walltopiaclimbingcenter.eu;
 • „Параметри на услугите“ – данни за това какво включват Услугите, срок за ползване, възможности за прекратяване или замразяване на ползването и всяка друга информация за предлаганите от Доставчика Услуги;
 • „Абонамент“ – ползване на Услуга за определен срок от време;
 • „Курс“ – тренировъчен курс с инструктор за придобиване или усъвършенстване на катерачни умения;
 • „Ваучер“ или „Подаръчен ваучер“ –  уникален документ, издаден на хартиен или електронен носител, който дава право на посоченото в него лице да ползва предварително заплатените от Потребителя Услуги, като валидността на Ваучерите, издавани от Доставчика, е 6 месеца от датата на издаване, а стойността на същите не се възстановя при загуба, кражба или унищожаване, освен ако в нормативен акт изрично е предвидено друго;
 • „Карта“ – електронна карта, която се издава на Потребител, закупил Услуги, или на лице, получател на поименен Ваучер за Услуги, закупен от Потребител, при първото посещение на Потребителя или притежателя на Ваучера в Катерачния център. Картата е поименна и непрехвърляема и чрез нея се осигурява контролиран достъп на притежателя й до Катерачния център.

II. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Доставчика и Потребителите при ползването на Уебсайта и Електронния магазин и предоставяните посредством тях Услуги. Общите условия са достъпни на www.walltopiaclimbingcenter.eu.

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Всеки Потребител, който желае да направи поръчка за закупуване на предлаганите чрез Електронния магазин Услуги, с изключение на поръчка на Ваучер, за която не се изисква регистрация, трябва да създаде свой Потребителски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация, достъпна на www.walltopiaclimbingcenter.eu.
 2. (1) Електронната форма за регистрация на Потребителски профил съдържа следните задължителни данни: име на потребителя, телефонен номер, имейл адрес и уникална парола за достъп.

(2) Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните задължителни данни за регистрация, като всяка промяна ще бъде съответно отразена чрез изменение на настоящите Общи условия.

 1. При регистрация на Потребителски профил Потребителят декларира и гарантира, че предоставените данни са верни, пълни и актуални. При последващи промени в данните, необходими за регистрация, Потребителят се задължава да ги актуализира своевременно, заявявайки промените лично при посещение в залата.
 2. С отбелязването на съответните отметки при завършване на регистрацията, всеки нов Потребител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни на Доставчика, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
 3. (1)След успешно завършване на регистрацията, Потребителят може да прави Поръчки за всички предоставяни от Доставчика през Електронния магазин.

(2)  Регистрация на Потребител и Поръчка могат да бъдат извършвани и на място в Катерачния център.

IV. ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

7. За да стартира Поръчка на Абонамент или Курс чрез Електронния магазин, Потребителят следва да влезе в Електронния магазин с Потребителския си профил, като въведе потребителско име (имейл) и паролата си, след което може да направи Поръчка, като избере конкретната Услуга, която желае да закупи, включително начален срок на Абонамента, в случаите когато се поръчва абонаментен план, а не еднократна Услуга, и заплати съответната цена.

8. (1) За да направи Поръчка за покупка на Ваучер, Потребителят не е нужно да притежава Потребителски профил, а е необходимо само да избере конкретните Услуги, включени във Ваучера, както и да попълни своите имена, телефонен номер и имейл, както и имената на лицето, за което е предназначен Ваучера, когато това лице е различно от Потребителя, и да заплати съответната цена.

(2) При покупка на Ваучер Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия и Политиката за защита на личните данни на Доставчика, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва с отбелязване на съответните отметки преди завършване на Поръчката.

9. (1) Цените на предлаганите от Доставчика Услуги са обявени в лева на Уебсайта, както и на видно място в Катерачния център.

(2) Потребителят заплаща цената на избраната Услуга авансово, включително в случаите, когато се закупува Абонамент, а не еднократна Услуга.

(3) Потребителят може да заплати цената на поръчаните Услуги по един от следните два начина:

 • чрез системата за електронни плащания ePay.bg или
 • директно с кредитна или дебитна карта през системата на ePay.bg.

10. (1) След като Потребителят направи Поръчка чрез Електронния магазин и заплати цената на избраната Услуга, Доставчикът потвърждава приемането на Поръчката чрез изпращане на електронно съобщение на имейла на Потребителя. От момента на получаване на този имейл между Потребителя и Доставчика възникват договорни отношения във връзка с продажбата на съответната Услуга.

(2) При Поръчка на Подаръчен ваучер Потребителят може, но не е длъжен, да посочи имейл адрес на лицето, за което е предназначен Ваучера, и да поиска това лице да получи електронно съобщение от Доставчика, към което да бъде прикачен съответния Ваучер в електронен pdf формат. В случай че реши да не се възползва от тази опция, Потребителят ще получи потвърждение за Поръчката, както и самия Ваучер в електронен pdf формат, на своя имейл.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

11.Потребителят има право да ползва закупения от него Абонамент или Курс само лично, като декларира, че е запознат и ще спазва Правилата за ползване на катерачните съоръжения и Инструкциите за безопасност на Катерачния център.

12. Потребителят е длъжен да използва Уебсайта и предлаганите от Електронния магазин Услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

13.Потребителят е длъжен да не извършва действия, които биха могли да доведат до нарушаване сигурността на Електронния магазин и Уебсайта или възпрепятстване на достъпа до последните на трети лица.

14. (1)Регистриран потребител няма право да предоставя достъп до Потребителския си профил на трети лица, да го прехвърля или преотстъпва на трети лица, както и да го използва съвместно с трети лица. Всеки Регистриран потребител е лично отговорен за опазването на поверителността на данните за достъп до Потребителския си профил и детайлите на регистрацията си в Уебсайта.

(2) Доставчикът приема, че всяко лице, което използва Уебсайта през Потребителския профил на определен Регистриран потребител е самият титуляр на Потребителския профил.

VI. КАРТА ЗА ДОСТЪП ДО ЦЕНТЪРА

15. Картата за достъп до Центъра дава право на лицето, на чието име е издадена, да ползва заплатената Услуга. Картата е поименна и не може да бъде преотстъпвана. В случай че притежателят на Карта позволи ползването й от друго лице, Доставчикът може да преустанови предоставянето на Услуги за картопритежателя и да блокира картата.

16.В случай на загубена, унищожена или открадната Карта, притежателят й трябва незабавно да уведоми Доставчика и да поиска преиздаване,за всяко преиздаване, което се наложи, се заплаща такса в размер на 3 лв.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ

17. (1) Потребител на Електронния магазин, който притежава качеството „потребител“ и по смисъла на § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва каквато и да било причина, да се откаже от сключения чрез Електронни магазин договор за продажба на Услуга в срок до 14 дни от датата на получаване на имейла от Доставчика за потвърждаване на Поръчката.

(2) Потребителят няма право на отказ, когато Услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика, както и в други случаи, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

18. (1) За да упражни правото си на отказ от договора за продажба, сключен с Доставчика, Потребителят е длъжен в рамките на горепосочения 14-дневен срок да уведоми недвусмислено Доставчика за отказа си от договора за продажба, като изпрати имейл до Доставчика на climbing@walltopia.com. Потребителят задължително следва да предостави детайли за банковата си сметка с оглед възстановяването на заплатената от него цена съгласно т. 20 от тези Общи условия.

(2) Доставчикът изпраща незабавно потвърждение на Потребителя за получено уведомление за отказ от договора за продажба.

19. (1) Доставчикът се задължава да възстанови на Потребителя заплатените суми без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата на уведомяване за решението на Потребителя да се откаже от договора.

(2) Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на получените от Доставчика суми да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на направените Поръчки. Всички банкови такси, свързани с възстановяването на получените от Доставчика суми, са за сметка на Доставчика.

(3) Когато Потребителят е извършил Покупка чрез Електронния магазин, като е заявил  в съответствие с чл. 49, ал. 9 от ЗЗП, че изисква от Доставчика предоставянето на Услугата да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Доставчикът удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително е било предоставено на Потребителя до момента на упражняване на правото на отказ.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА, ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН И УСЛУГИТЕ

20. (1) Услугите, предоставяни на Потребителите чрез Уебсайта и Електронния магазин и достъпът до тях, се определят едностранно от Доставчика. Доставчикът има право по всяко време да спре временно или да прекрати достъпа до Уебсайта или Електронния магазин, както и предоставянето на определени Услуги, включително и право да изменя функционалностите на Уебсайта и Електронния магазин и съдържанието на предоставяните Услуги. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Уебсайтът, Електронният магазин и/или Услугите са временно недостъпни.

21. (1) Потребителят изрично се съгласява, че получава достъп до Уебсайта и Електронния магазин и предоставяните чрез тях Услуги във вида, в който същите съществуват към датата на извършване на Поръчка от Потребителя.

(2) Всеки Потребител използва Уебсайта и Електронния магазин на собствен риск и Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било повреди в компютърната система на Потребителя, включително загуба на информация или съдържание, настъпили в резултат от използването на Уебсайта или Електронния магазин, освен в случаите на умишлени действия или груба небрежност на Доставчика.

22. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребителя, във връзка със съдържанието, изгледа или качеството на други уебсайтове, достъпни чрез Интернет връзки или препратки, публикувани на Уебсайта или изпратени на Потребителя с имейл. Отговорността по отношение на такива вреди е изцяло на собствениците на съответните уебсайтове.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 23. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, като Доставчикът ще уведомява Потребителите за всяко изменение в Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях телефони или имейли, а изменената версия на Общите условия ще бъде публикувана на Уебсайта.

 24. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не влияе по никакъв начин на действителността на останалите разпоредби от Общите условия.

26. Всички спорове между Потребителите и Доставчика във връзка с настоящите Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентните съдилищата в Република България.

27. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на 15.05.2020 г.