GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF COLLIDER CLIMING EOOD FOR WEBSITE USERS

I of . DEFINITIONS

For the purposes of these General Terms and Conditions, the following terms and expressions have the following meanings:

 • “Provider” – “Collider Climbing” EOOD, entered in the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 204504373, with registered office and address of management: Sofia 1784, 111B Tsarigradsko Shosse Blvd., e-mail: climbing@walltopia.com ;
 • “E-shop”    WaltopiaClimingCenter.com, administered by the Provider, available on the Internet address  www.walltopiaclimbingcenter.eu , through which Users have the opportunity to enter into contracts for the sale of services offered by the Provider;
 • Website ” – the Website administered by the Provider and available at www.walltopiaclimbingcenter.eu ;
 • “Climbing Center” or “Center” – the climbing center operated by the Provider, located in the Collider Activity Center business building at the address Sofia, 111B Tsarigradsko Shosse Blvd .;
 • “User”  or “You” – any person who accesses or uses the Website, including the Online Store, and includes a Registered User;
 • “Registered User” – a User who has registered a User Profile on the Website;
 • “User profile”  – created with the completion of the registration and a unique profile of the respective Registered User in the database of the E-shop, accessible by entering a username (email) and password;
 • “Order”  – any individual request for the purchase of Services made by a User to the Provider through the Online Store or on site at the Climbing Center;
 • “Services”  – the fitness services offered at the Climbing Center, the detailed description of which is available at www.walltopiaclimbingcenter.eu ;
 • “Parameters of the Services”  – data on what the Services include, term of use, possibilities for termination or freezing of the use and any other information about the Services offered by the Provider;
 • “Subscription”  – use of the Service for a certain period of time;
 • “Course” – a training course with an instructor for acquiring or improving climbing skills;
 • “Voucher” or “Gift Voucher” – a unique document issued on paper or electronic media, which entitles the person specified in it to use the services paid in advance by the User, and the validity of the Vouchers issued by the Provider is 6 months from the date of issuance, and the value of the same is not reimbursed in case of loss, theft or destruction, unless otherwise expressly provided in a normative act;
 • “Card” – an electronic card issued to a User who has purchased Services or to a person receiving a named Service Voucher purchased by a User at the first visit of the User or the Voucher holder to the Climbing Center. The card is registered and non-transferable and it provides controlled access of its holder to the Climbing Center.

II . SUBJECT

 1. These General Terms and Conditions are intended to regulate the relations between the Provider and the Users when using the Website and the E-shop and the Services provided through them. The general conditions are available at www.walltopiaclimbingcenter.eu .

I II . USER REGISTRATION

 1. Every User who wishes to place an order for the purchase of the Services offered through the E-shop, with the exception of an order of the Voucher, for which registration is not required, must create his User Profile by filling in the electronic registration form available at www.walltopiaclimbingcenter .eu .
 2. (1) The electronic form for registration of a User Profile contains the following obligatory data: user name, telephone number, e-mail address and unique access password.

(2) The Provider may at any time change the volume of the required mandatory registration data, and any change will be reflected by amending these General Terms and Conditions.

 1. Upon registration of a User Profile, the User declares and guarantees that the provided data are correct, complete and up-to-date. In case of subsequent changes in the data required for registration, the User undertakes to update them in a timely manner, stating the changes in person when visiting the hall.
 2. By checking the relevant boxes at the end of registration, each new User declares that he is familiar with these General Terms and Conditions and the Privacy Policy of the Provider, agrees with their content and undertakes to comply with them.
 3. (1) After successful completion of the registration, the User may place Orders for all provided by the Provider through the Online Store.

(2)  User and Order Registration may also be performed on site at the Climbing Center.

I V . ORDER FOR PROVISION OF SERVICES THROUGH THE E-SHOP. PRICES AND PAYMENT

7 . In order to start a Subscription or Course Order through the E-shop, the User should enter the E-shop with his User Profile, enter his username (email) and password, after which he can place an Order by selecting the specific Service he wishes to purchase, including the initial term of the Subscription, in the cases when a subscription plan is ordered, and not a one-time Service, and pay the respective price.

8 . (1) In order to place an Order for purchase of a Voucher, the User does not need to have a User Profile, but only needs to select the specific Services included in the Voucher, as well as to fill in their names, phone number and email, as well as the names of the person for whom the Voucher is intended, when that person is different from the User, and to pay the respective price.

(2) When purchasing a Voucher, the User declares that he is familiar with these General Terms and Conditions and the Privacy Policy of the Provider, agrees with their content and undertakes to comply with them by ticking the appropriate boxes before completing the Order.

9. (1) Цените на предлаганите от Доставчика Услуги са обявени в лева на Уебсайта, както и на видно място в Катерачния център.

(2) Потребителят заплаща цената на избраната Услуга авансово, включително в случаите, когато се закупува Абонамент, а не еднократна Услуга.

(3) Потребителят може да заплати цената на поръчаните Услуги по един от следните два начина:

 • чрез системата за електронни плащания ePay.bg или
 • директно с кредитна или дебитна карта през системата на ePay.bg.

10. (1) След като Потребителят направи Поръчка чрез Електронния магазин и заплати цената на избраната Услуга, Доставчикът потвърждава приемането на Поръчката чрез изпращане на електронно съобщение на имейла на Потребителя. От момента на получаване на този имейл между Потребителя и Доставчика възникват договорни отношения във връзка с продажбата на съответната Услуга.

(2) При Поръчка на Подаръчен ваучер Потребителят може, но не е длъжен, да посочи имейл адрес на лицето, за което е предназначен Ваучера, и да поиска това лице да получи електронно съобщение от Доставчика, към което да бъде прикачен съответния Ваучер в електронен pdf формат. В случай че реши да не се възползва от тази опция, Потребителят ще получи потвърждение за Поръчката, както и самия Ваучер в електронен pdf формат, на своя имейл.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

11.Потребителят има право да ползва закупения от него Абонамент или Курс само лично, като декларира, че е запознат и ще спазва Правилата за ползване на катерачните съоръжения и Инструкциите за безопасност на Катерачния център.

12. Потребителят е длъжен да използва Уебсайта и предлаганите от Електронния магазин Услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

13.Потребителят е длъжен да не извършва действия, които биха могли да доведат до нарушаване сигурността на Електронния магазин и Уебсайта или възпрепятстване на достъпа до последните на трети лица.

14. (1)Регистриран потребител няма право да предоставя достъп до Потребителския си профил на трети лица, да го прехвърля или преотстъпва на трети лица, както и да го използва съвместно с трети лица. Всеки Регистриран потребител е лично отговорен за опазването на поверителността на данните за достъп до Потребителския си профил и детайлите на регистрацията си в Уебсайта.

(2) Доставчикът приема, че всяко лице, което използва Уебсайта през Потребителския профил на определен Регистриран потребител е самият титуляр на Потребителския профил.

VI. КАРТА ЗА ДОСТЪП ДО ЦЕНТЪРА

15. Картата за достъп до Центъра дава право на лицето, на чието име е издадена, да ползва заплатената Услуга. Картата е поименна и не може да бъде преотстъпвана. В случай че притежателят на Карта позволи ползването й от друго лице, Доставчикът може да преустанови предоставянето на Услуги за картопритежателя и да блокира картата.

16.В случай на загубена, унищожена или открадната Карта, притежателят й трябва незабавно да уведоми Доставчика и да поиска преиздаване,за всяко преиздаване, което се наложи, се заплаща такса в размер на 3 лв.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ

17. (1) Потребител на Електронния магазин, който притежава качеството „потребител“ и по смисъла на § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва каквато и да било причина, да се откаже от сключения чрез Електронни магазин договор за продажба на Услуга в срок до 14 дни от датата на получаване на имейла от Доставчика за потвърждаване на Поръчката.

(2) Потребителят няма право на отказ, когато Услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика, както и в други случаи, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

18. (1) За да упражни правото си на отказ от договора за продажба, сключен с Доставчика, Потребителят е длъжен в рамките на горепосочения 14-дневен срок да уведоми недвусмислено Доставчика за отказа си от договора за продажба, като изпрати имейл до Доставчика на climbing@walltopia.com. Потребителят задължително следва да предостави детайли за банковата си сметка с оглед възстановяването на заплатената от него цена съгласно т. 20 от тези Общи условия.

(2) Доставчикът изпраща незабавно потвърждение на Потребителя за получено уведомление за отказ от договора за продажба.

19. (1) Доставчикът се задължава да възстанови на Потребителя заплатените суми без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата на уведомяване за решението на Потребителя да се откаже от договора.

(2) Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на получените от Доставчика суми да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на направените Поръчки. Всички банкови такси, свързани с възстановяването на получените от Доставчика суми, са за сметка на Доставчика.

(3) Когато Потребителят е извършил Покупка чрез Електронния магазин, като е заявил  в съответствие с чл. 49, ал. 9 от ЗЗП, че изисква от Доставчика предоставянето на Услугата да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Доставчикът удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително е било предоставено на Потребителя до момента на упражняване на правото на отказ.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА, ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН И УСЛУГИТЕ

20. (1) Услугите, предоставяни на Потребителите чрез Уебсайта и Електронния магазин и достъпът до тях, се определят едностранно от Доставчика. Доставчикът има право по всяко време да спре временно или да прекрати достъпа до Уебсайта или Електронния магазин, както и предоставянето на определени Услуги, включително и право да изменя функционалностите на Уебсайта и Електронния магазин и съдържанието на предоставяните Услуги. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Уебсайтът, Електронният магазин и/или Услугите са временно недостъпни.

21. (1) Потребителят изрично се съгласява, че получава достъп до Уебсайта и Електронния магазин и предоставяните чрез тях Услуги във вида, в който същите съществуват към датата на извършване на Поръчка от Потребителя.

(2) Всеки Потребител използва Уебсайта и Електронния магазин на собствен риск и Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било повреди в компютърната система на Потребителя, включително загуба на информация или съдържание, настъпили в резултат от използването на Уебсайта или Електронния магазин, освен в случаите на умишлени действия или груба небрежност на Доставчика.

22. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребителя, във връзка със съдържанието, изгледа или качеството на други уебсайтове, достъпни чрез Интернет връзки или препратки, публикувани на Уебсайта или изпратени на Потребителя с имейл. Отговорността по отношение на такива вреди е изцяло на собствениците на съответните уебсайтове.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 23. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, като Доставчикът ще уведомява Потребителите за всяко изменение в Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях телефони или имейли, а изменената версия на Общите условия ще бъде публикувана на Уебсайта.

 24. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не влияе по никакъв начин на действителността на останалите разпоредби от Общите условия.

2 6 . All disputes between the Users and the Provider in connection with these General Terms and Conditions will be resolved by the competent courts in the Republic of Bulgaria.

2 7 . These General Terms and Conditions enter into force for all Users on 15.05.2020.