ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “АДВЕНЧЪР ФАСИЛИТИ КОНСЕПТС ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА

I. ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следните значения:
„Доставчик“ – “Адвенчър Фасилити Консептс енд Мениджмънт” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202387264, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111В, еmail: climbing@walltopia.com;
„Електронен магазин“ – УолтопияКлаймингЦентър.еу, администриран от Доставчика, достъпен на Интернет адрес www.walltopiaclimbingcenter.eu, посредством който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги;
„Уебсайт“ – Интернет страницата, администрирана от Доставчика и достъпна на адрес www.walltopiaclimbingcenter.eu;
„Катерачен център“ или „Центъра“ – оперираният от Доставчика катерачен център, находящ се в бизнес сграда Колайдър Активити Център на адрес гр. София, бул. Цариградско шосе № 111В;
„Потребител” или “Вие“ – всяко лице, което осъществява достъп до или ползва Уебсайта, включително Електронния магазин, и включва Регистриран потребител;
„Регистриран потребител“ – Потребител, който е регистрирал Потребителски профил на Уебсайта;
„Потребителски профил“ – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на Електронния магазин уникален профил на съответния Регистриран потребител, достъпен чрез въвеждане на потребителско име (имейл) и парола;
„Поръчка“ – всяка отделна заявка за закупуване на Услуга, отправена от Потребител към Доставчика чрез Електронния магазин или на място в Катерачния център;
„Услуга“ – предлагана в Катерачния център и Електронния магазин услуга, подробното описание на която е достъпно на www.walltopiaclimbingcenter.eu. Не всички услуги, описани в Уебсайта, могат да бъдат закупени чрез Електронния магазин;
„Абонамент“ – срочна или безсрочна Услуга, срещу която Доставчикът издава членска карта при условията, изложени на Уебсайта;
„Курс“ – вид Услуга, представляваща структурно и времево обособен тренировъчен курс с инструктор на Катерачния за придобиване или усъвършенстване на катерачни умения;
„Ваучер“ или „Подаръчен ваучер“ – уникален документ, издаден на хартиен или електронен носител, който дава право на посоченото в него лице да ползва предварително заплатените от Потребителя Услуги, като валидността на Ваучерите, издавани от Доставчика, е 6 месеца от датата на издаване, а стойността на същите не се възстановя при загуба, кражба или унищожаване, освен ако в нормативен акт изрично е предвидено друго;
„Карта“ – електронна карта, която се издава на Потребител, закупил Услуга, или на лице, получател на поименен Ваучер, при първото посещение в Катерачния център. Картата е поименна и непрехвърляема и чрез нея се осигурява контролиран достъп на притежателя ѝ до Катерачния център.
„Замразяване на Услуга“ означава период, в който Картата за достъп на Потребителя се деактивира, Потребителят няма достъп до Катерачния център и за това време не дължи заплащане. След срока на замразяване, Карта се активира и сроковете по Услугата, продължават да текат от момента, в който са били спрени, като времето на замразяване не се брои.

Където това е приложимо, думите в единствено число ще имат значението на понятието в множествено число и обратно. Думите в мъжки род ще включват и женски и среден род и обратно.

II. ПРЕДМЕТ
1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Доставчика и Потребителите при ползването на Уебсайта и Електронния магазин и предоставяните посредством тях Услуги. Общите условия са достъпни на www.walltopiaclimbingcenter.eu

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
2. Всеки Потребител, който желае да направи поръчка за закупуване на предлаганите чрез Електронния магазин Услуги, с изключение на поръчка на Ваучер, за която не се изисква регистрация, трябва да създаде свой Потребителски профил.
(2)Потребителският профил съдържа следните задължителни данни: имена на потребителя, телефонен номер, имейл адрес и уникална парола за достъп.
(3) Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните задължителни данни за регистрация, като всяка промяна ще бъде съответно отразена чрез изменение на настоящите Общи условия и съобщена на потребителя.
3. (1) Потребителски профил може да се създаде чрез попълване на електронната форма за регистрация, достъпна на www.walltopiaclimbingcenter.eu.
(2) Регистрация на Потребител и Поръчка могат да бъдат извършвани и на място в Катерачния център.
(3) Профил може да се създаде и чрез подписване на декларацията за използване на Катерачния център (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WALLTOPIA CLIMBING CENTRE), а данни за вход в профила се изпращат на предоставения имейл.
4. (1) При регистрация на Потребителски профил Потребителят декларира и гарантира, че предоставените данни са верни, пълни и актуални. При последващи промени в данните, необходими за регистрация, Потребителят се задължава да ги актуализира своевременно, заявявайки промените лично при посещение в залата.
(2) Всички данни, които представляват лични данни, се третират съгласно Политиката за поверителност на Доставчика
5. С отбелязването на съответните отметки при завършване на регистрацията, всеки нов Потребител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на Доставчика, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
6. След успешно завършване на регистрацията, Потребителят може да прави Поръчки за всички Услуги предоставяни от Доставчика.

IV. ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
7. (1)За да стартира Поръчка на Услуга чрез Електронния магазин, Потребителят следва да влезе в Потребителския си профил, като въведе потребителско име (имейл) и паролата си, след което може да направи Поръчка, като избере конкретната Услуга, която желае да закупи, включително начален срок на Абонамент, в случаите когато се поръчва абонаментен план, а не еднократна Услуга. Покупката е завършена след заплащане на съответната цена.
(2) В случай на закупуване на 12-месечен Абонамент чрез Електронния магазин, Покупката е завършване при заплащане на първата вноска по абонамента (пропорционална част от дните на текущия месец плюс размера на стандартната месечна вноска)
8. (1) За покупка на Ваучер, не е необходима регистрация на потребителски профил. Потребителят избера конкретните Услуги, включени във Ваучера, попълва своите имена, телефонен номер и имейл, както и имената на лицето, за което е предназначен Ваучера, когато това лице е различно от Потребителя. Покупката е завършена след заплащане на съответната цена.
(2) При покупка на Ваучер Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия и Политиката за защита на личните данни на Доставчика, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва с отбелязване на съответните отметки преди завършване на Поръчката.
9. (1) След като Потребителят завърши Поръчка чрез Електронния магазин, Доставчикът потвърждава приемането на Поръчката чрез изпращане на имейл до Потребителя. От момента на получаване на този имейл се счита сключен договорът между Потребителя и Доставчика във връзка с продажбата на съответната Услуга.
(2) При Поръчка на Ваучер Потребителят може, но не е длъжен, да посочи имейл адрес на лицето, за което е предназначен Ваучера, и да поиска това лице да получи имейл от Доставчика, към което да бъде прикачен съответния Ваучер в електрона форма (.pdf). В случай че реши да не се възползва от тази опция, Потребителят ще получи потвърждение за Поръчката на собствения си имейл, както и самия Ваучер в електрона форма (.pdf).
10. В случай, че Потребителят е допуснал грешка при попълване на данните за поръчка, то следва да уведоми доставчика чрез изпращане на имейл до следния адрес: climbing@walltopia.com

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.
11. Цените на предлаганите от Доставчика Услуги са обявени на Уебсайта на Доставчика, както и на видно място в Катерачния център. Всички цени са обявени в български лева и с включено ДДС.

12. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните през Електронния магазин Услуги по един от следните два начина:
• чрез системата за електронни плащания ePay.bg или
• с кредитна или дебитна карта през системата на ePay.bg или чрез онлайн системата на „Първа Инвестиционна Банка“ АД.
13. Потребителят заплаща пълната цената на избраната Услуга преди започване изпълнението ѝ, освен ако не е избран 12-месечен Абонамент.

VI. ЗАМРАЗВЯНЕ НА УСЛУГА
14. (1) Изпълнението на Услуга, за която това е изрично посочено като възможност на Уебсайта, може да бъде замразено при поискване от страна на Потребителя.
(2) Потребителят може да поиска замразяването с изпращане на имейл до climbing@walltopia.com.
(3) Правото да поиска замразяване потребителят може да упражни до два пъти за срока на услугата за общ срок от максимум 2 (два) месеца.

15. При настъпване на извънредни и непредвидими или непреодолими обстоятелства, който правят невъзможно функционирането на Катерачния център, Доставчикът замразява абонамента за срока на невъзможността.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА 12-МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
16. Условията на настоящия раздел VII се отнасят единствено за услугата 12-месечен абонамент план, заявена чрез Електронния магазин, като при противоречие клаузите в този раздел се прилагат с предимство пред всички останали разпоредби на Общите условия.

17. (1) Отчитането на 12-месечен срок на абонамента по чл. 16 започва от първо число на месеца, следващ заявената начална дата за ползване на Услугата. Договорът се счита за сключен за срок от дванадесет календарни месеца плюс броя на дните от месеца предхождащ фиксирания 12-месечен период, определени според заявената дата за начало на ползване на Услугата.

18. (1) При избрана услуга по чл. 16, Потребителят се съгласяват, че цената на услугата ще бъде дължима и ще се заплаща на равни месечни вноски (с изключение на първата, вж. чл.19). Заплащане на първата вноска е условие за завършване на Поръчката, съгласно чл. 7, ал. 2.
(2) Периодичните вноски са авансови (предплаща се всеки следващ календарен месец).

19. (1)Месечните вноски по 12-месечния Абонамент са с еднакъв размер, с изключение на първата вноска.
(2) Първата вноска се изчислява пропорционално на дните от заявената начална дата на Абонаментния план до края на същия месец плюс размера на една стандартна месечна вноска по абонамента. Размерът на първата вноска се посочва на потребителя преди извършване на плащане.
*Нагледен пример: ако е избрана начална дата на абонамента 20то число на месец с 30 дни, то първата вноска ще е равна на 10/30ти от стандартната месечна вноска, събрана с размерът на една стандартна месечна вноска, представляваща реално авансовото плащане за следващия месец.

20. (1)Заплащането на всички вноски по 12-месечния Абонамент се осъществяват чрез регистрирана банкова карта. При извършване на поръчката, Потребителят дава изричното си съгласие за извършване на автоматични периодични плащания в полза на Доставчика, като следващите се месечни вноски бъдат заявявани за изтегляне от регистрирана от него банкова карта на датата на падежа на всяка вноска, без необходимост от оторизиране на всяко отделно плащане от страна на Потребителя.
(2) Всяка месечна абонаментна вноска, след първата (вж. чл.19), е с еднаква фиксираната стойност, изрично обявена на Потребителя при избор на Услугата.

21. (1) Регистрация на банкова карта за 12-месечен абонамент става като Потребителят саморъчно въвежда данните на своята банковата карта. Данните се въвеждат в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД чрез сигурен криптиран канал, осигурен от банката, към който Уебсайтът пренасочва. Данните се съхраняват в криптиран вид в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД, като в никой момент Доставчикът няма достъп до тях.
(2) Потребителя следва да предостави данни за банкова карта, издадена на негово име.
(3) Потребителят може да променя данните за банковата карта, която желае да използва за плащане. Потребителят има задължение да актуализира данните на банковата си карта своевременно. Промени в данните се извършват чрез системата на „Първа инвестиционна банка“ АД по ред, идентичен с първоначалната регистрация. Потребителят достъпва до сигурната връзка чрез натискане на бутон „Промени платежното средство“ в Потребителския си профил.
(4) Задължение на Потребителя е да актуализира своевременно данните на своята банкова карта. В случай, че плащането не може да бъде изтеглено при неизпълнение на това задължение или поради други, зависещи от Потребителя причини, Доставчикът не носи отговорност за преустановяване на услугите по абонаментния план.

22. (1) Автоматичното месечно плащане на всички вноски след първата се извършва, като на 15-то число от месеца, предхождащ месеца, за който се дължи плащане, Доставчикът изпраща до „Първа инвестиционна банка“ АД заявка за изтегляне на плащане, съответстващо на избрания план.

(2) Ако плащане не може да бъде осъществено поради независещи от Доставчика причини (например: изтичане валидността на банковата картата, недостатъчна наличност, блокиране картата от страна на банката-издател и др.), Доставчикът информира Потребителя за невъзможността да бъде извършено плащането, за да бъде отстранена нередността (въвеждане на данни за валидна банкова карта, захранване на сметка и др.).

(3) 7 (седем) дни след първи неуспешен опит, на 22-ро число от месеца, Доставчикът прави втора заявка за изтегляне на същата сума.

(4) Ако и вторият опит за извършване на плащане е неуспешен, договорът за Услуга между Потребителя и Доставчика се прекратява, без Доставчикът да е длъжен да отправя друго предизвестие.

(5) В случаите на прекратяване поради неуспешно плащане, Потребителят продължава да има право да използва услугите, за които е предплатил.

23. Доставчикът не носи отговорност за невъзможността за предоставяне на този тип абонамент, ако банката-издател на банковата карта на Потребителя не разрешава (изначално или впоследствие) автоматични периодични плащания, както и във всички други случаи, независещи от и/или извън контрола на Доставчика

24. (1) Освен в случаите на чл. 22, ал. 4, 12-месечен абонамент се прекратява в следните случаи:
1. С изтичане на срока на абонамента;
2. По взаимно съгласие на страните;
3. С едномесечно предизвестие от която и да е страна по договора, отправено по електронен път: Потребителя може да прекрати 12-месечния Абонамент с изпратено писмено едномесечно предизвестие по електронен път до адрес climbing@walltopia.com. В случай, че в рамките на този месец настъпи дата на автоматично плащане съгласно чл. 22, Доставчикът има право да отправи заявка за периодично плащане за следващия едномесечен период. Отказът действа занапред и всички вече предплатени суми при отказ, включително и в посочената по-горе хипотеза, не се възстановяват.
(2) Във всеки случай всички вече предплатени от Потребителя периоди ще могат да бъдат използвани до изтичането им.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ ПО 12-МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ, ЗАКУПЕН НА КАСА
25. Условията на настоящия раздел VIII се отнасят единствено при закупуване на 12-месечен Абонамент на касата на Центъра и сключване на договор за същия. При противоречие клаузите в този раздел се прилагат с предимство пред всички останали разпоредби на Общите условия.

26. (1) За условията на този 12-месечен Абонамент Потребителят и Доставчикът сключват договор на хартиен носител, които определя и срока на услугата, броя, размера и падежа на вноските. Договорът влиза в сила след заплащане на първа вноска по абонамента, съгласно правилата на чл. 7, ал. 2
(2) Срокът на 12-месечния абонамент се изчислява съгласно правилата на чл. 17 от настоящите Общи условия.
(3) Размерът на първата вноска се изчислява по правилата на чл. 19 от настоящите Общи условия.
(4) Закупената услуга по ал. 1 се въвежда в Профила на потребителя, ако такъв вече съществува, или служител на каса създава Профил за потребителя, закупуващ услугата.
(5) В Потребителския профил стават видими броя, размера и падежа на следващите дължими вноски.

27. Потребителя има възможност да заплаща дължимите месечни вноски по договора чрез Потребителският си профил, като използва виртуален пос-терминал при условията на автоматично месечно плащане, описани в чл. 20 и следващите от настоящите Общи условия.

IX. ВАУЧЕРИ
28. (1) Ваучерът се закупува за конкретна Услуга и е валиден за срок от 6 месеца, считано от датата на издаването му.
(2) Ваучерът не се преиздава, а стойността му не подлежи на възстановяване, освен ако законът не предвижда друго. Това важи и в случай на кражба или унищожаване на ваучера.

29. Ваучерът съдържа следните данни:
(а) данни за Уеб администратора и неговия адрес, включително имейл адрес;
(б) уникален код;
(в) име на купувача;
(г) име на лицето, което ще ползва Услугите;
(д) цената на стоките и/или Услугите (с включено ДДС);
(е) кратко описание на стоките и/или Услугите;
(ж) срок на валидност на ваучера;

30. (1) Ваучерът може да се използва само на рецепция в обекта.
(1) Ваучерът не може да бъде използван за закупуването на други ваучери.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28.(1) Потребителят има право да ползва закупената от него Услуга само лично.
(2) Преди започване използването на услугата, Потребителят се задължава да се запознае с Правилата на Катерачния център, като декларира, че ще спазва Правилата за ползване на катерачните съоръжения, Инструкциите за безопасност на Катерачния център, и всички други временни или постоянни мерки за безопасност, въведени на територията на Катерачния център.
(3) Потребителят е уведомен, че при неизпълнение на предходната алинея Доставчикът не може да предостави закупената Услугата.

29. (1) Екипът на Доставчика си запазва правото да изисква спазването на допълнителни правила с цел осигуряването на безопасност за посетителите и трениращите в Катерачния център.
(2) Доставчикът има правото за всеки конкретен случай да откаже достъп или да отстрани всеки посетител, ако има съмнения, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества, или сметне за необходимо с оглед опазването на вътрешния ред и сигурността на останалите посетители и служители

30.Потребителят е длъжен да използва Уебсайта и предлаганите от Доставчика Услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

31.Потребителят е длъжен да не извършва действия, които биха могли да доведат до нарушаване сигурността на Електронния магазин и Уебсайта или възпрепятстване на достъпа до последните на трети лица.

32. (1) Регистриран потребител няма право да предоставя достъп до Потребителския си профил на трети лица, да го прехвърля или преотстъпва на трети лица, както и да го използва съвместно с трети лица. Всеки Регистриран потребител е лично отговорен за опазването на поверителността на данните за достъп до Потребителския си профил и детайлите на регистрацията си в Уебсайта.
(2) Доставчикът приема, че всяко лице, което използва Уебсайта през Потребителския профил на определен Регистриран потребител е самият титуляр на Потребителския профил.

X. КАРТА ЗА ДОСТЪП ДО КАТЕРАЧНИЯ ЦЕНТЪР
33. (1) Картата за достъп до Катерачния център дава право на лицето, на чието име е издадена, да ползва заплатената Услуга. Картата за достъп се издава на Потребителя (или детето, което придружава) при първото посещение на Катерачния център и се свързва с Потребителския му профил.
(2) За издаване на картата Потребителят заплаща цена от 3 лв. на касата на Катерачния център.
34. Картата е поименна и не може да бъде преотстъпвана. В случай че притежателят на Карта позволи ползването ѝ от друго лице, Доставчикът може да преустанови предоставянето на Услуги за картопритежателя без да дава предизвестие и да блокира картата.
35.В случай на загубена, унищожена или открадната Карта, притежателят ѝ трябва незабавно да уведоми Доставчика и да поиска преиздаване. За всяко преиздаване, което се наложи, се заплаща такса в размер на 3 лв.

XII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
36. (1) Потребител на Електронния магазин, който притежава качеството „потребител“ по смисъла на § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва каквато и да било причина, да се откаже от сключения чрез Електронни магазин договор за продажба на Услуга в срок до 14 дни от датата на получаване на имейла за потвърждаване на Поръчката от Доставчика.
(2) Потребителят няма право на отказ, когато Услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика, както и в обхвата други случаи, попадащи на чл. 57 от ЗЗП.

37. (1) За да упражни правото си на отказ от договора за продажба, сключен с Доставчика, Потребителят е длъжен в рамките на горепосочения 14-дневен срок да уведоми недвусмислено Доставчика за отказа си от договора за продажба, като изпрати имейл до Доставчика на climbing@walltopia.com. Потребителят задължително предоставя детайли за банковата си сметка с оглед възстановяването на заплатената от него цена, когато същата подлежи на връщане. В случаите, в които потребителят е заплатил цената на съответната услуга чрез плащане с карта през системата на „Първа Инвестиционна Банка“ АД, възстановяването на заплатената цена се извършва чрез възстановяваща картова операция към същият картов платежен инструмент.
(2) За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва и стандартния формуляр за отказ, който може да открие тук.
(3) Доставчикът изпраща незабавно потвърждение на Потребителя за получено уведомление за отказ от договора за продажба.

38.(1) Доставчикът се задължава да възстанови на Потребителя подлежащи на връщане заплатени суми без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата на уведомяване за решението на Потребителя да се откаже от договора.
(2) Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на получените от Доставчика суми да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на направените Поръчки. Всички банкови такси, свързани с възстановяването на получените от Доставчика суми, са за сметка на Доставчика.
(3) В случаите, в които потребителят е заплатил цената на съответната услуга чрез плащане с карта през системата на „Първа Инвестиционна Банка“ АД, възстановяването на заплатената цена се извършва чрез възстановяваща картова операция към същият картов платежен инструмент.
(4) Когато Потребителят е извършил Покупка чрез Електронния магазин, като е заявил в съответствие с чл. 49, ал. 9 от ЗЗП, че изисква от Доставчика предоставянето на Услугата да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Доставчикът удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително е било предоставено на Потребителя до момента на упражняване на правото на отказ.

XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА, ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН И УСЛУГИТЕ
39. Услугите, предоставяни на Потребителите чрез Уебсайта и Електронния магазин и достъпът до тях, се определят едностранно от Доставчика. Доставчикът има право по всяко време да спре временно или да прекрати достъпа до Уебсайта или Електронния магазин, както и предоставянето на определени Услуги, включително и право да изменя функционалностите на Уебсайта и Електронния магазин и съдържанието на предоставяните Услуги. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Уебсайтът, Електронният магазин и/или Услугите са временно недостъпни.

40. (1) Потребителят изрично се съгласява, че получава достъп до Уебсайта и Електронния магазин и предоставяните чрез тях Услуги във вида, в който същите съществуват към датата на извършване на Поръчка от Потребителя.
(2) Всеки Потребител използва Уебсайта и Електронния магазин на собствен риск и Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било повреди в компютърната система на Потребителя, включително загуба на информация или съдържание, настъпили в резултат от използването на Уебсайта или Електронния магазин, освен в случаите на умишлени действия или груба небрежност на Доставчика.

41. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребителя, във връзка със съдържанието, изгледа или качеството на други уебсайтове, достъпни чрез Интернет връзки или препратки, публикувани на Уебсайта или изпратени на Потребителя с имейл. Отговорността по отношение на такива вреди е изцяло на собствениците на съответните уебсайтове.

XIV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

42. (1) Закупуването на някои от Услугите дава право на Потребителя на различни по вид и брой бонуси, съгласно обявеното съдържание на бонуса на Уебсайта.
(2) Бонусите са допълнителни предмети или услуги, които Доставчикът предоставя безвъзмездно и не се включват в обявената цена на услугата.
(3) Доставчикът периодично може да променя вида и размера на бонусите, за което Потребителите ще бъдат своевременно уведомени чрез Уебсайта. Промяната в предоставените бонуси няма да засяга изпълнението им за Услуги, закупени преди промяната.

43. (1) Цялото съдържание на Уебсайта като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио и видео клипове, дигитални изтегляния, бази данни и компилации данни, дизайн на уебсайт, софтуер и други, които не са изрично посочени, е собственост на Доставчика или неговите доставчици на съдържание и е защитено от българските и международните закони за авторски права, освен ако не е посочено друго
(2) Потребителят няма право да изтегля, съхранява, възпроизвежда, прехвърля, копира, продава, публикува, разпространява или по друг начин да експлоатира или използва защитеното съдържание на Уебсайта без изричното предварително съгласие на притежателя на правата на интелектуална собственост.

44. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, като Доставчикът ще уведомява Потребителите за всяко изменение в Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях телефони или имейли, а изменената версия на Общите условия ще бъде публикувана на Уебсайта.
(2) Измененията и/или допълненията на настоящите Общи условия няма да засяга отношенията между Доставчика и Потребителя за валидно заявени и приети за изпълнени Поръчки преди извършването на измененията и допълненията в Общите условия.

45. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и индивидуално договорени между страните, прилагат се индивидуалните условия.

46. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

47. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не влияе по никакъв начин на действителността на останалите разпоредби от Общите условия.

48. Всички спорове между Потребителите и Доставчика във връзка с настоящите Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентните съдилищата в Република България.

49. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на 15.05.2020 г.

Последна актуализация на Общите условия: 23.12.2021 г.
Предходна версия на Общите условия: https://walltopiaclimbingcenter.eu/obshhi-usloviya/