Центърът предлага изкуствено създадена среда за катерене, където рискът от наранявания и контузии е сведен до възможния минимум. Въпреки това катеренето в Центъра не е 100% безопасно и е свързано в възникването на определени рискове, вкл. риска от настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и пр.) вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със спортно-увеселително съоръжение и екипировка, наблюдател или друг участник в спорно-развлекателните дейности и др. Спазването на настоящите инструкции за безопасност е от изключителна важност за осигуряването на безопасна среда в Центъра.

Катерачите и всички други ползватели на Центъра са длъжни:

  • Да не използват катерачните съоръжения, ако това им е противопоказано от лекар или друг специалист или ако имат и най-малко съмнение, че са физически и психически здрави или в подходяща кондиция (напр. поради употреба на лекарства, упойващи вещества или алкохол)
  • Да не надценяват катерачните си умения, способности и опит, тъй като това може да доведе до настъпването на травми и наранявания. Неконтролираните падания е възможно да завършат с нараняване.
  • Непрекъснато да преценяват рисковете, които поведението им създава за тях и за околните.
  • Да се обръщат към инструкторите във всички случаи, когато не знаят или се колебаят как да подходят към дадена ситуация.Да сигнализират персонала на Центъра за всеки констатиран проблем или нередност, свързана със стените за катерене и екипировката, вкл. когато забележат неподходящо или опасно поведение от страна на посетителили служител на Центъра.
  • Да се съобразяват с другите посетители на Центъра и да не допринасят за излагането им на ненужни рискове.
  • Да не разсейват неоснователно другите катерачи или служителите на Центъра.
  • Да не се катерят или стоят в зоната, разположена непосредствено под или в близост до друг катерач.
  • Да не се катерят, когато в зоната, намираща се под или в непосредствена близост до тях има друг катерач или посетител на Центъра.
  • При катерене на стена да връзват въжето директно за седалката с правилен и стегнат възел, като при най-малко колебание да се обръщат към инструктор.
  • Да стоят настрана от зоните за катерене, когато не се катерят Да спазват всички инструкции (вкл. указанията на инструкторите) за безопасно ползване на съоръженията и Центъра, вкл. тези, които се съдържат в предупредителните и информационните табели, сигнатурните означения и/или предупрежденията.

Боулдър катерене
Боулдър катеренето е катерене на сравнително ниски структури, където всяко падане е падане на земята. Осигуровката в боулдър катеренето е ограничена до поставянето на постелки (матове) в зоната за приземяване, както и уменията на катерача за правилно приземяване. В случай че изпитвате колебания относно начина на ползване на боулдър стените незабавно се обърнете към инструктор.

Катерене с долно осигуряване
За “лийд” катерене е нужно подходящо динамично въже. Прикачвайте въжето в поставените на стената примки. Използвайте всички примки от линията, която е най-подходяща за катерения от Вас маршрут, и не ги подминавайте преди да ги включите. Примките се сменят или свалят само от персонала.
При допълнителни въпроси или колебания се обърнете към най-близкия до вас инструктор.

Катерене с горно осигуряване
Предвидените за катерене маршрути с горно осигуряване са с вече поставени въжета. Не се опитвайте да ги местите или сваляте. Използвайте най-подходящото за избраната линия въже. При съмнения потърсете помощ от инструктор.

Аутобилей (система за автоматична осигуровка)
Преди да използвате аутобилея убедете се, че правилно сте поставили седалката си. При най-малкото колебание потърсете помощ от инструктор. Проверете дали карабинерът на аутобилея е прикрепен за коректната точка на окачване на седалката и дали муфата е затворена. Никога не се катерете до или над аутобилея. Преди спускане се уверете, че под вас няма катерачи. Оттласквайте се равномерно с краката по време на спускане. Стремете се да избегнете завъртане или залюляване. Ако аутобилеят не функционира по време на катерене, прекъснете катеренето и потърсете помощ.

Ангажимент за сигурност
Правилата на катерачния център не целят да ограничат удоволствието от катеренето. Те са част от ангажимента за осигуряване на безопасни спортни условия. Като такива те не подлежат на договаряне и ако не сте подготвени да ги спазвате следва незабавно да прекратите използването на катерачните съоръжения и да напуснете Центъра. В случай че катерач или ползвател на Центъра не спазва настоящите инструкции за безопасност (вкл. указанията на служителите на Центъра), служителите на Центъра имат право да го отстранят от Центъра или да преустановят достъпа му до катерачните съоръжения.

Всеки катерач и ползвател на Центъра има ангажимент да не създава излишни рискове за себе си и за околните.Ако катерач или посетител не знае как да използва дадено съоръжение или екипировка, същият следва незабавно да се обърне към някой от инструкторите в Центъра.